Yhdistyksen säännöt

PAREMMIN YHDESSÄ RY “P.Y.R”
WORLD GREAT COMMISSION MINISTRIES ”W.G.C.M ”.

 1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Paremmin Yhdessä ry, josta käytetään kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielistä nimeä WORLD GREAT COMMISSION MINISTRIES, lyhennettynä ”W.G.C.M ”. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

 1. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • Edistää inhimillistä kehitystä ja tukea sosiaalista muutosta Suomessa ja eri maissa ympäri maailman.
 • Edistää yleishyödyllisin periaattein voittoa tavoittelematta kansalaisten turvallisuutta, kotoutumista ja työllistymistä. Ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kansalaisten olosuhteita ja oman elämän hallintaa.
 • Toteuttaa kehitysyhteistyöprojekteja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin puolesta kolmansissa maissa.
 • Edistää jäsentensä välistä yhteistyötä sekä vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.
 • Kehittää maahanmuuttajajärjestöjen ja monikulttuurista työtä tekevien järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä.
 • Edistää maahan muuttaneiden aktiivista kansalaisuutta, osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä voimaannuttaa yksilöitä ja sitä kautta yhteisöjä ja yhteiskuntaa.
 • Toimia kansainvälisesti ja kristillistä arvopohjaa noudattaen.
 • Edistää suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta, rauhaa, sovintoa, yhtenäisyyttä ja rauhanomaista ristiriitojen selvittämistä, tasa-arvoa, toimia ihmisoikeuksien puolesta ja edistää yhdenvertaisuutta ja kansainvälistä verkostoitumista.
 • Edistää eri kulttuurien vuorovaikutusta ja kulttuuritietoutta sekä monimuotoisen yhteiskunnan kehittymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Järjestää erilaisia koulutuksia, seminaareja, konferensseja, kilpailuja, foorumeja, opintovierailuja, neuvotteluja, messuja,retkiä ja muita vastaavia toimintoja ja tapahtumia Suomessa sekä ulkomailla.
 • Tarjoaa tiedotusta, konsultaatiota, opastusta, julkaisutoimintaa ja muita vastaavia palveluja.
 • Ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille.
 • Toimii yhteistyössä muiden järjestöjen, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ja pyrkii verkostoitumaan näiden tahojen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.
 • Toteuttaa erilaisia kehitysyhteistyöprojekteja ja ohjelmia monilla eri tasoilla.
 • Ylläpitää omaa internetsivustoa.
 • Harjoittaa kansainvälistä toimintaa erilaisten yhteistyömuotojen kautta erityisesti kehitysyhteistyön saralla. Harjoittaa vertaistukitoimintaa.
 • Voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta. Yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
 • Neuvoo, ohjaa ja tukee jäsenyhteisöjään niiden toimintaan ja yhteisiin hankkeisiin liittyvissä asioissa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • Kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. 
 • Periä voittoa tavoittelematta osallistumismaksuja järjestämistään tilaisuuksista.
 • Harjoittaa vähäarvoista taloudellista toimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.
 • Hakea toimintaansa varten avustuksia ja muita määrärahoja.
 • Ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, julkisia tukia, kehittämisrahoitusta, testamentteja, lahjoituksia, hankittuaan asianomaiset luvat toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, myyjäisiä ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
 • Järjestää ja ylläpitää kansalaisten kehittämis-, koulutus-,harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa ja tiedottamista joko itse tai yhteistyössä jäsenten kanssa. Lisäksi yhdistys voi toimia toisten yhteisöjen kanssa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvien hankkeiden rahoituksen hankkijana ja hankkeiden hallinnoijana.
 • Harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellisesti vähäarvoista elinkeinoa tai ansiotoimintaa.
 1. § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai oikeuskelpoinen voittoa tuottamaton yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusta.

Jäsenmaksuista henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille sekä kannatusjäsenille päättää vuosikokous. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja yhdistyksestä erottamisesta päättää hallitus.

Henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus kirjallisesta hakemuksesta. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on

huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 1. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:ssä mainituissa tapauksissa.

Erottamispäätös on annettava kirjallisesti ja siinä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamista erotettavalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyönti.

Jäsen ei ole oikeutettu saamaan jäsenmaksuaan takaisin jäsenyyden päättymisen jälkeen.

 1. § Liittymis- ja jäsenmaksu

Henkilöjäseniltä, yhteisöjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 1. §  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa toimikaudeksi siten, että osa hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla sääntöjen tultua voimaan puheenjohtaja valitaan suoraan kahdeksi vuodeksi ja muut erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ja varajäsenet arvotaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus myös

valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi muodostaa toimintansa tueksi erilaisia työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun kokous katsotaan aiheelliseksi tai kun hallituksen jäsenistä vähintään 1/3 sitä vaatii.

Hallituksen tulee kuitenkin kokoontua vuodessa vähintään kaksi kertaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. § Toiminnanjohtaja

Yhdistyksellä voi olla hallituksen valitsema toiminnanjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa.

 1. §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

 1. §  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajia valittaessa on otettava huomioon tilintarkastuslain vaatimukset. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. §  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Henkilöjäsen voi käyttää äänioikeuttaan valtakirjalla asiamiehen välityksellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättäätai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni. Äänioikeus syntyy kuitenkin vasta kolmen kuukauden jäsenyyden jälkeen, mitä ennen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kannattavilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. §  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitse tai sähköisesti jäsenten ilmoittamiin postiosoitteisiin, sähköpostiosoitteisiin tai muihin sähköisiin yhteydenpito osoitteisiin.

 1. §  Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 3. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/ toiminnantarkastajien lausunto
 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen maksujen suuruudet
 1. Valitaan erovuorossa olevat hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 1. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 3. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 1. §  Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 1. §  Yhdistyksen purkaminen

 Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

 1. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Lue lisää